Odgovorno upravljanje pomeni usklajeno ravnanje z veljavno zakonodajo, podzakonskimi predpisi, standardi zdrave bančne prakse in najvišjimi standardi poslovne etike, pa tudi delovanje v skladu z internimi pravili, ki določajo etični in pravni okvir za ravnanje vseh zaposlenih.

V Deželni banki Slovenije imamo za preprečevanje ravnanj, ki bi lahko povzročila finančne izgube, sankcije nadzornih organov ali izgubo ugleda, vzpostavljene tri posebne, neodvisne kontrolne funkcije, in sicer: Službo uravnavanja tveganj, Službo notranje revizije ter Službo za zagotavljanje skladnosti poslovanja banke z zakonodajo.

Celovita zaščita banke pred tveganji vključuje tudi delovanje sistema obveščanja o kršitvah, ki zaposlene zavezuje k prijavi suma nedovoljenega ravnanja, pri čemer so zaposleni zaščiteni pred morebitnimi negativnimi posledicami prijave.
V Deželni banki Slovenije skrbimo za strokovna usposabljanja, ki se jih redno udeležujejo vsi zaposleni ter tako spodbujamo vestno in strokovno izvajanje predpisanih obveznosti.

Etika 

Naše vrednote so temelj našega delovanja in razvoja.

Kodeks ravnanja Deželne banke Slovenije d.d. vsebuje zapis temeljnih vrednot in načel korporativne kulture banke, ki nas zavezujejo k etičnemu ravnanju na delovnem mestu. To prispeva k utrjevanju in plemenitenju medsebojnih odnosov v banki ter odnosov do strank in drugih deležnikov

S poštenim in etičnim poslovanjem smo zaupanja vreden partner.

 

Preprečevanje pranja denarja

Problematika razširjenosti organiziranega in finančnega kriminala v povezavi s pranjem denarja je vedno bolj aktualna, tveganja pa v zadnjih letih povečujejo tudi različne oblike financiranja terorizma. Oboje predstavlja grožnjo za stabilnost in ugled banke ter celotnega finančnega sistema. Deželna banka Slovenije je pri svojem delovanju usklajena z nacionalnimi in evropskimi predpisi, ki urejajo področje preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma (PPDFT) ter tako izpolnjuje najvišje zahteve domačih in mednarodnih standardov.

Področje PPDFT nadzorujeta Ministrstvo za finance, Urad Republike Slovenije za preprečevanje pranja denarja, in Banka Slovenije. Zakonski in podzakonski predpisi so objavljeni na spletni strani Urada za preprečevanje pranja denarja.

POJEM PRANJE DENARJA IN FINANCIRANJE TERORIZMA

»Pranje denarja« pomeni katerokoli ravnanje z denarjem ali premoženjem, pridobljenim s kaznivim dejanjem, ki vključuje: zamenjavo ali kakršen koli prenos denarja ali drugega premoženja, ki izvira iz kaznivega dejanja; skrivanje ali prikrivanje prave narave, izvora, nahajanja, gibanja, razpolaganja, lastništva ali pravic v zvezi z denarjem ali drugim premoženjem, ki izvira iz kaznivega dejanja.

»Financiranje terorizma« je zagotavljanje ali zbiranje oziroma poskus zagotavljanja ali zbiranja denarja ali drugega premoženja zakonitega ali nezakonitega izvora, posredno ali neposredno, z namenom ali zavedajoč se, da bo v celoti ali delno uporabljeno za izvedbo terorističnega dejanja ali drugega dejanja, povezanega s terorizmom, ali da ga bo uporabil terorist oziroma teroristka ali teroristična organizacija.

V Deželni banki Slovenije smo v Pravilniku o postopkih za odkrivanje in preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma vzpostavili sistem za izvajanje ukrepov s področja PPDFT, s katerimi upravljamo tveganja, ki bi jih lahko povzročil finančni kriminal, povezan s pranjem denarja ali financiranjem terorizma. S Politiko sprejemljivosti strank smo pa glede na zakonodajne zahteve in mednarodne usmeritve jasno opredelili, s katerimi strankami banka ne bo poslovala. Pri obstoječih strankah pa dosledno izvajamo interni sistem nadzora PPDFT nad poslovanjem in v kolikor zaznano tveganje/nenavadnost/sumljivost preseže sprejemljivo raven, bomo enostransko prekinili poslovno razmerje skladno s splošnimi pogoji. Banka izvaja tudi kontrolo mednarodnih omejevalnih ukrepov na liste UN, EU in OFAC.

Za področje izvajanja ukrepov PPDFT smo v Deželni banki Slovenije imenovali Pooblaščenca za PPPDFT in namestnike Pooblaščenca za PPDFT ter razmejili pristojnosti, naloge in odgovornosti vseh zaposlenih pri izvajanju ukrepov s področja PPDFT, skladno s sprejetimi internimi akti. Bančni delavci odgovorno izvajajo predpisane ukrepe in skrbijo za delovanje notranjega nadzora, ki zagotavlja obvladovanje tveganj ter preprečujejo zlorabe banke za aktivnosti pranja denarja in financiranja terorizma. Skrbimo tudi za redna strokovna izobraževanja vseh zaposlenih, s čimer krepimo znanje in zavedanje o problematiki PPDFT. V sklopu banke imamo tudi Komisijo za PPDFT, ki se redno sestaja in pregleduje primere z indikatorji s področja PPDFT in odloča o prekinitvah poslovnega razmerja.

V Deželni banki Slovenije imamo vzpostavljene notranje kontrole skladno z sprejetimi internimi akti in imamo aktivirane vse 3 obrambne linije:

 1. obrambna linija (Poslovne enote in Oddelek plačilnega prometa in mednarodnega poslovanja)
 2. obrambna linija (Skladnost poslovanja)
 3. obrambna linija (Notranja revizija)

V banki imamo sprejeto Politiko sprejemljivosti strank, kjer smo opredelili, s katerimi strankami banka ne bo sklepala poslovnih razmerij:

 • s strankami, za katere veljajo mednarodni omejevalni ukrepi,
 • z navideznimi bankami oziroma bankami, ki poslujejo z navideznimi bankami,
 • s strankami, pri katerih ne moremo izvesti pregleda stranke,
 • z družbami, ki ustanavljajo podjetja za nadaljnjo preprodajo,
 • s strankami. ki so bile pravnomočno obsojene kaznivega dejanja pranja denarja ali financiranja terorizma,
 • z vsemi poslovnimi subjekti v tretjih državah, ki ne upoštevajo davčnih standardov EU,
 • s strankami, ki izkazujejo lastništvo pravne osebe ali podobnega subjekta tujega prava na podlagi delnic na prinosnika, katerih sledljivost ni omogočena prek KDD ali podobnega registra ali trgovalnih računov, in ki ga ni mogoče ugotoviti na podlagi druge poslovne dokumentacije,
 • z bankami, ki imajo sedež v tretji državi in nimajo vzpostavljenega sistema PPDFT oziroma niso pridobili licence pristojnega nadzornega organa.

Banka ima ravno tako sprejete omejitve in prepovedi na področju: anonimnih produktov, orožja in streliva za vojne namene, drog, ki so v RS prepovedane, mikro podjetij v lasti nerezidentov, virtualnih valut, agentov, ki nudijo hiter prenos denarja, zabavne industrije za odrasle, igralništva, atomske energije, tujih organizacij, kjer ne moremo ugotoviti dejanskega lastnika.

Ključen element v sistemu odkrivanja in preprečevanja pranja denarja ter financiranja terorizma je pregled in poznavanje stranke (KYC – know your customer), zato v Deželni banki Slovenije dajemo poudarek na kvalitetnem izvajanju pregledov strank ter pridobivanju informacij.

DODATNE INFORMACIJE:

Wolfsbergov vprašalnik

DBS Patriot Act Certification

CRS in FATCA

Avtomatična izmenjava informacij o finančnih računih za namen obdavčevanja

Deželna banka Slovenije d.d. pri svojem poslovanju upošteva zakonsko določene obveznosti v zvezi z avtomatično izmenjavo informacij o finančnih računih za namene preprečevanja davčnih utaj in goljufij.

Republika Slovenija je dne 29. 10. 2014 pristopila k podpisu Večstranskega sporazuma med pristojnimi organi o avtomatični izmenjavi informacij, s čimer se je zavezala k implementaciji OECD standarda (CRS). Direktiva Sveta 2014/107/EU glede obvezne avtomatične izmenjave podatkov na področju obdavčenja in vsebina CRS so bili v slovenski pravni red preneseni z Zakonom o davčnem postopku (ZDavP-2), ki je stopil v veljavo 1. 1. 2016.

FATCA - Foreign Account Tax Compliant Act oziroma Zakon o spoštovanju davčnih predpisov v zvezi z računi v tujini so Združene države Amerike sprejele leta 2010 z namenom preprečevanja davčnih utaj ameriških davčnih zavezancev iz premoženja, naloženega na finančnih računih oziroma v podjetjih izven Združenih držav Amerike. Republika Slovenija je z Združenimi državami Amerike 2. 6. 2014 podpisala Sporazum o izboljšanju spoštovanja davčnih predpisov na mednarodni ravni in izvajanju FATCA, ki je stopil v veljavo s 1. 7. 2014.

CSR

Na podlagi Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2), s katerim so bili v slovenski pravni red preneseni Direktiva Sveta 2014/107/EU in OECD standard avtomatične izmenjave informacij o finančnih računih (CRS), smo v Deželni banki Slovenije d.d. dolžni od svojih komitentov pridobiti predpisane podatke, vključno s podatkov o državi rezidentstva za davčne namene in pripadajočo davčno številko.

Deželna banka Slovenije d.d. je dolžna Finančni upravi Republike Slovenije (FURS) enkrat letno poročati predpisane podatke o finančnih računih nerezidentov. FURS bo te podatke sporočal pristojnim organom drugih držav.

Več informacij o CRS:

V skladu z zahtevami iz Sporazuma o izboljšanju spoštovanja davčnih predpisov na mednarodni ravni in izvajanju FATCA, moramo finančne institucije v Sloveniji od 1. 7. 2014 identificirati komitente (tudi državljane Slovenije), ali so ameriški davčni zavezanci ali ne, ter poročati slovenski davčni upravi (FURS) informacije o strankah, ki bodo opredeljene kot ameriški davčni zavezanci. Te informacije bodo nato sporočene ameriški davčni upravi (IRS – Internal Revenue Service).

V skladu z navedenim sporazumom, je Deželna banka Slovenije d.d. registrirana pri ameriški davčni upravi s statusom »Registrirana Privzeto skladna Finančna institucija«.

GIIN (Globalna posredniška identifikacijska številka): VIPCNM.99999.SL.705

Finančne institucije pravnega in davčnega svetovanja v zvezi z ameriško davčno ureditvijo ne izvajamo, za dodatne informacije pa smo vam na voljo na naslovu dbs-fatca@dbs.si.

Več informacij o FATCA:

Prijava suma

V Deželni banki Slovenije d.d. si prizadevamo, da pri svojem delu ravnamo v skladu s skupnimi vrednotami, načeli in pravili določenimi v Kodeksu ravnanja ter da s svojim delom in vedenjem v banki ali zunaj nje ne škodujemo ugledu banke in celotne dejavnosti bančništva.

Banka je sprejela ničelno toleranco do nedovoljenih ali neetičnih ravnanj in k večji učinkovitosti pri odkrivanju in preprečevanju nedovoljenih ravnanj nam lahko pomagate tudi vi, tako da nas obvestite o morebitnem sumu morebitnega nedovoljenega ali neetičnega ravnanja.

Banka zagotavlja vsem prijaviteljem, ki v dobri veri prijavijo sum nedovoljenega ravnanja, varstvo pred morebitnimi negativnimi posledicami zaradi podane prijave. Osebni podatki o prijavitelju se smejo posredovati tretjim osebam le s posebnim soglasjem prijavitelja ali v redkih primerih, ko obstaja zakonska podlaga, da se identiteta prijavitelja mora razkriti.

Prijave so lahko tudi anonimne. V tem primeru se prijava preveri v obsegu navedenih dejstev.

Priloge

Banka bo vaše podatke obdelovala v skladu z Uredbo o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov (Splošna uredba o varstvu osebnih podatkov) ter veljavno zakonodajo na področju varovanja osebnih podatkov. Podrobnejše informacije o obdelovanju osebnih podatkov v Deželni banki Slovenije si lahko ogledate v Splošnih informacijah o varstvu osebnih podatkov, ki se poleg v poslovalnicah nahajajo tudi na spletni strani banke, do nje lahko dostopate tudi tukaj.

Odpreti račun pri nas je preprosto

Odprite račun s storitvami po vaši želji

Izberite račun, ki vam najbolj odgovarja, storitve pa dodajajte poljubno. Imamo širok nabor računov za odrasle, za mlade, za upokojence in za kmetovalce.

Oglejte si račune

Pričnite s postopkom menjave banke

Strokovni svetovalci v Deželni banki Slovenije vam bomo z veseljem pomagali pri zamenjavi banke. Najlažje bo, da se oglasite v najbližji poslovalnici.

Poiščite poslovalnico
Veseli smo, ker ste zadovoljni z nami

Zelo prijetno in uslužno osebje.

Mojca, 42 let

Zaposlena mi je s svojo pozitivnostjo in prijaznostjo polepšala dan. Joj kako pogrešam to po uradih in trgovinah.

TIna, 30 let

Nastavitve zasebnosti

Spletne strani uporabljajo piškotke za različne namene. Osnovni so nujni za delovanje spletnih storitev. Piškotki analitike in trženja pa nudijo boljšo uporabniško izkušnjo, enostavnejšo uporabo strani in prikaz ponudbe, ki je relevantna za vas. Več o piškotkih lahko preberete na strani piškotki.